Anlægsgartner uddannelsen

  
 Anlægsgartneruddannelsen generelt
Minimize

 

Det overordnede formål med uddannelsen er, at eleven lærer selvstændigt at udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver man har som anlægsgartner, som hele arbejdsprocesser. Mere præcis beskrevet som:

  • Etablering af park-, grønne- og haveanlæg samt befæstede arealer, trækonstruktioner, hegn, mure og trapper i grønne anlæg
  • Pleje og retablering af park-, grønne- og haveanlæg
  • Selvstændig, kreativ, innovativ og rutineret planlægning, beskrivelse og udførelse af opgaver inden for anlægsgartnerfaget under hensyn til kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige og æstetiske

Anlægsgartneruddannelsen har 2 specialer, idet man vælger at lægge hovedvægten på pleje-og vedligeholdelsesopgaver i specialet plejeteknik eller på nyanlæg i specialet anlægsteknik.

 

  
 Skole- og praktikophold i en vekseluddannelse
Minimize

I uddannelsen veksler eleven imellem skole og praktik.

Praktik og skole er to forskellige verdener, to forskellige læringsrum, for eleven. Heri er forskellige kulturer og forskellige måder at lære på.

Dette er en styrke ved uddannelsen, men det er vigtigt at disse læringsrum supplerer hinanden og at sammenhængen mellem dem alligevel er så god som muligt, og det kræver en insats fra alle parter.

De personer som især er vigitge for elevens uddannelse/oplæring, er

 

  • Faglærerne på skolen
  • Oplærer/mester

Herudover kan nævnes sparring med andre elver i virksomheden og på skolen, andre ansatte i virksomheden, kunder, private relationer, som vigtige for at eleven lærer faget og får opbygget en faglig identitet (se mere om faglig identitet under skolepraktik). 

Elevplan.dk er tænkt som redskab og fælles platform for kommunikationen mellem disse parter, især skole-elev-virksomhed, men i praksis har den endnu ikke fundet anvendelse i anlægsgartnerbranchen. Læs mere om Elevplan  
 Skolepraktik
Minimize
Den aktuelle konjunktur har bl.a. resulteret i et fald i antal ordinære praktikpladser. Elever, der ikke får en praktikplads, har i nogle uddannelser mulighed for at komme i skolepraktik. Således er nytilgangen til skolepraktik pr. juni 2009 blevet forøget med 118 % i forhold til samme tidspunkt i 2008. Læs mere om skolepraktik: På skolen .